Skip to main content

Opći uvjeti poslovanja

OBVEZE AGENCIJE

CALVADOS CLUB se obvezuje putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena rezervacijom (programom) i skrbiti o interesima i pravima putnika, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i poslovnim običajima u ovoj djelatnosti.

CALVADOS CLUB se obvezuje da će čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznao o putniku, te da neće bez putnikova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, te imena njegovih suputnika.

 

OBVEZE PUTNIKA

Ugovaratelj/putnik je dužan pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za realizaciju ugovorenih usluga /programa putovanja, te obavijestiti CALVADOS CLUB o svim činjenicama koje bi mogle ugroziti odvijanje ili realizaciju ugovorenih usluga /programa putovanja (ako iz zdravstvenih ili drugih razloga putnik traži određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.).

Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom CALVADOS CLUB-a i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik sam odgovara za učinjenu štetu.

 

POSTUPAK REZERVACIJE, PROCEDURA UPLATE, ROKOVI PLAĆANJA

Ugovor se smatra zaključenim i rezervacija potvrđena uplatom depozita. Visina depozita i dinamika plaćanja definirani su u Posebnim uvjetima putovanja.

Za svaku rezervaciju Ugovaratelju/putniku će biti izdano Ugovor/Pismo potvrde sa opisom svih usluga i Posebnim uvjetima putovanja. Za sve ono što nije navedeno u Ugovoru/Pismu potvrde i Posebnim uvjetima vrijede Opći uvjeti poslovanja.

 

SADRŽAJ UGOVORENIH USLUGA

Detaljan sadržaj svake ugovorene usluge/svakog rezerviranog programa, cijena, sve informacije o smještaju i svim ostalim uslugama, te podaci o broju putnika nalazi se u Ugovoru/Pismu potvrde.

Ponuđeni smještaj opisan je prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme rezervacije/izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. CALVADOS CLUB ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga na programima, a dobivena je od strane treće osobe.

 

IZMJENE UGOVORENIH USLUGA

Ukoliko je organizator putovanja, CALVADOS CLUB zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i druge okolnosti na koje CALVADOS CLUB ne može utjecati), a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

CALVADOS CLUB će sve svoje obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izvanrednih okolnosti.

 

ODUSTAJANJE OD USLUGA PUTOVANJA

Putnik može u svako doba prije početka putovanja odustati od putovanja. Kada putnik otkaže putovanje, CALVADOS CLUB zadržava od ukupne cijene programa slijedeće iznose (ukoliko u Posebnim uvjetima nije drugačije naznačeno):

Za “Tailor-Made Programe” (Progame kreirane posebno “po mjeri” putnika):

 • Do 45 dana prije usluge: 20% ukupne cijene usluge
 • 44-31 dan prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 30-22 dan prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 21 do 0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za usluge transfera putnika:

 • Do 72 sata prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
 • 72 do 48 sati prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 48 do 0 sati prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za privatne izlete i izlete kreirane “po mjeri” putnika:

 • Do 31 dana prije usluge: 20% ukupne cijene usluge
 • 30-22 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 21 do 15 dana prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 14-0 dana prije usluge ili no-show: 100% ukupne cijene usluge

Za privatne transfere brodovima:

 • do 8 dana prije usluge: 0% ukupne cijene usluge
 • 7-5 dana prije usluge: 30% ukupne cijene usluge
 • 4-3 dana prije usluge: 50% ukupne cijene usluge
 • 2-0 dana prije usluge ili no-show : 100% ukupne cijene usluge

Za charter usluge i usluge samo hotelskog i smještaja u vilama:

 • Prema Posebnim uvjetima putovanja

 

PUTNA DOKUMENTACIJA

Svi putni dokumenti će bit pravovremeno dostavljeni ugovaratelju putovanja/putniku ili direktno neposrednom pružatelju usluga (voucher, zrakoplovne karte, eventualne pismene obavijesti i sl.), a sukladno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

ODGOVORNOST ZA IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA, SNIŽENJE CIJENE I NAKNADA ŠTETE

Ponuda i Ugovor/Pismo potvrde sadrže informaciju da li rezervirane usluge putovanja predstavljaju paket aranžman i tko je organizator paket aranžmana.

Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih paket aranžmanom odgovoran je organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja.

U slučajevima kada je CALVADOS CLUB organizator paket aranžmana:

 • Ako bilo koja od usluga putovanja obuhvaćena paket aranžmanom nije izvršena, na zahtjev putnika CALVADOS CLUB će ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.
 • Ako CALVADOS CLUB ne ispravi nesukladnost zbog nesrazmjernih troškova, putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno odredbama ovih Općih uvjeta.
 • Ako CALVADOS CLUB ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti CALVADOS CLUB-u razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.
 • Ako znatan dio ugovorenih usluga putovanja nije moguće pružiti, CALVADOS CLUB će radi nastavka paket aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od ugovorenih, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta onako kako je ugovoreno.
 • Ako CALVADOS CLUB predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket aranžman niže kvalitete od onoga koji je ugovoren, CALVADOS CLUB će putniku odobriti primjereno sniženje cijene.
 • Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s ugovorenim aranžmanima ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.
 • Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket aranžmana i ako CALVADOS CLUB nije ispravio nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovoreni aranžman bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.
 • Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako putnik odbije predložene alternativne aranžmane u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, bez raskidanja ugovorenog aranžmana.
 • Ako paket aranžman uključuje prijevoz putnika, CALVADOS CLUB će u slučajevima iz prethodna dva odlomka ovih Općih uvjeta osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom, bez dodatnih troškova za putnika.
 • Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorenim aranžmanom, CALVADOS CLUB će snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja ugovorene ugovorom. Ako su zakonodavstvom Europske unije o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.
 • Ograničenje troškova iz prethodnog odlomka ovih Općih uvjeta ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je organizator o njihovim posebnim potrebama obaviješten najmanje 48 sati prije početka paket aranžmana.
 • CALVADOS CLUB se neće pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu s odredbama ovog odlomka ovih Općih uvjeta ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje.
 • Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim aranžmanom, osim ako CALVADOS CLUB dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku.
 • Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od CALVADOS CLUB-a primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti.
 • CALVADOS CLUB se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku ili trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga ugovorenog aranžmana, da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili da je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.
 • Za sve eventualne štete za koje bi CALVADOS CLUB bio odgovoran, osim šteta koje su posljedica tjelesne ozljede ili šteta koje je CALVADOS CLUB prouzročio namjerno ili nepažnjom, maksimalni iznos štete ograničen je na trostruku ukupnu cijenu paket aranžmana.
 • Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozivati na to.
 • Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo u skladu s ovim Općim uvjetima, Zakonom o pružanju usluga u turizmu i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama oduzimaju se jedne od drugih.
 • Pravo putnika da zahtijeva sniženje cijene temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje reguliraju pitanja izmjene ugovora o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana, izvršenja paket aranžmana, te sniženja cijene i naknade štete zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket aranžman prema ugovoru trebao završiti.
 • CALVADOS CLUB će pružiti primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika u skladu s ugovorenim aranžmanom. Ta se pomoć posebice odnosi na pružanje primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i pomaganje putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.
 • Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, CALVADOS CLUB će za pruženu pomoć naplatiti naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova organizatora.

 

OSIGURANJE

Putnicima savjetujemo uplatu osiguranja: za slučaj otkaza putovanja, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Navedena osiguranja mogu se uplatiti izravno kod osiguravatelja ili preko CALVADOS CLUB-a, pri čemu CALVADOS CLUB djeluje kao posrednik.

Kad je organizator aranžmana, CALVADOS CLUB će prije potvrde rezervacije upoznati putnike sa sadržajem i općim uvjetima navedenih osiguranja.

 

OSTALA OSIGURANJA

CALVADOS CLUB potvrđuje da, sukladno Zakonu, ima uplaćeno Osiguranje jamčevine za slučaj nesolventnosti za turistički paket aranžman i povezani putni aranžman, kao i Osiguranje od odgovornosti koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza za štetu koje se odnose na paket aranžman.

Navedena osiguranja primjenjiva su kada je CALVADOS CLUB organizator paket aranžmana i povezanog putnog aranžmana - u tom slučaju sve potrebne podatke o osiguratelju i načinu ostvarivanja prava putnik će dobiti u Ugovoru/Pismu potvrde.

Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju je dužan primijeniti organizator je: Ministarstvo turizma I sporta Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 1 6169 111.

 

PUTNI DOKUMENTI, VIZNI, CARINSKI I DEVIZNI PROPISI, ZDRAVSTVENE INFORMACIJE

Putnici su dužni pridržavati se viznih, carinskih i deviznih propisa zemalja kojima prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove i posljedice snosi sam prekršitelj.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave (putovnice, vize i sl.). Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuju CALVADOS CLUB. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi putnik.

Detaljnije informacije o viznom režimu dotične države, kao i druge informacije vezane uz putovanje u određenu državu molimo pronađite na:

Za Hrvatsku – https://mvep.gov.hr/services-for-citizens/consular-information-22802/visas-22807/22807

Za Sloveniju – http://www.mzz.gov.si/en/entry_and_residence/

Za Bosnu i Hercegovinu – http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Za Srbiju – https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/visa-requirements

Za Crnu goru – https://www.gov.me/en/article/visas-and-visa-regime

Za Sjevernu Makedoniju - http://www.mfa.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=467&Itemid=352&lang=en

Za Albaniju - https://albania.al/visa-procedures/

Za Kosovo - https://www.beinkosovo.com/visa-and-passport/           

ZA PUTOVANJE U Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo nikakva posebna cijepljenja nisu obvezna.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

CALVADOS CLUB se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

 

POVEZNICE

Internetske stranice CALVADOS CLUB mogu sadržavati poveznice na druge Internet stranice (npr. Facebook, Instagram, hoteli, zračne luke, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako CALVADOS CLUB ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

 

KOLAČIĆI

Kolačići (engl. cookies) omogućavaju CALVADOS CLUB-u prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na Internet stranici CALVADOS CLUB-a (npr. na kojim dijelovima Internet stranice se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično.

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja Internet stranice CALVADOS CLUB-a na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz Internet stranice (npr. ne morate svaki put iznova unositi podatke za registraciju). Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja Internet stranice CALVADOS CLUB-a.

CALVADOS CLUB zadržava pravo korištenja kolačića na Internet stranici no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom Internet pregledniku.

 

PODNOŠENJE I RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti CALVADOS CLUB o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene paket aranžmanom.

CALVADOS CLUB se obvezuje sve prigovore rješavati sukladno važećim zakonima i ovim Općim uvjetima.

Iako vjerujemo da će, u slučaju eventualne reklamacije, putnik biti zadovoljan rješenjem ponuđenim od strane CALVADOS CLUB-a, putnik može podnijeti prijedlog za pokretanje postupka notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojim je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 10000, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju.

U slučaju eventualnog pokretanja sudskog spora, za isti nadležan sud u Splitu i mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

 

CALVADOS CLUB putnička agencija d.o.o.

LUXURY & EXPERIENTIAL TRAVEL DMC

21000 SPLIT, JOBOVA 8, HRVATSKA         

OIB:71481743857, VAT:HR71481743857                                                                                 

Tel: +385 21 49-49-49, Fax: +385 21 49-49-44, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., W: www.Calvadosclub.com        

Split, 26.10.2023.

© Calvados Club - All Rights Reserved